Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. slaví 15 let

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. slaví 15leté výročí založení. Organizace byla založena jako občanské sdružení v roce 2002. Později byla přetransformována na obecně prospěšnou společnost. Má celkem 5 detašovaných pracovišť: Opava, Ostrava, Nový Jičín, Bruntál a Frýdek-Místek. V rámci své činnosti zajišťuje služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů. Jedná se o osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, informační a vzdělávací akce a poradenské programy, které umožňují získání pracovního místa, návrat či udržení na trhu práce. Při této příležitosti rekapituluje své působení a činnost.

Od založení organizace k dnešku

U zrození CZP MSK před 15 lety, ještě jako občanského sdružení,  byly jako kmotřičky organizace realizující činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením:

 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR o.s.
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
 • Svaz tělesně postižených v ČR o.s.
 • Národní institut pro integraci osob se sníženou schopností pohybu a orientace o.s.

Tehdy CZP MSK poskytovalo zejména poradenství a osobní asistenci, ale také klubové a sportovní činnosti a výuku znakového jazyka. Projekt poradenství sloužil pro podávání kvalifikovaných informací osobám se zdravotním postižením o jejich právech, možnostech a podpoře při hledání východiska z jejich tíživé situace. Tento projekt probíhal již tehdy na 6 detašovaných pracovištích organizace, a to v  Bruntále, Frýdku-Místku, Havířově, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě. V projektu bylo zapojeno 7 odborných pracovníků, kteří pomohli 21 714 klientům při 33 805 evidovaných setkáních.

Cílem projektu osobní asistence již tehdy bylo umožnit těžce zdravotně postiženým občanům zůstat v domácím prostředí, chodit do školy, do zaměstnání, za kulturou, začlenit se do společnosti, žít samostatnější a perspektivnější život, rozhodovat samostatně o svém životě, potřebách, zájmech apod. Podstatou projektu byla pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo jeho zdravotní postižení. Projekt osobní asistence zaštiťovalo 34 pracovníků na čtyřech pracovištích, a to ve Frýdku-Místku, Havířově, Opavě a Ostravě, přičemž služba byla poskytnuta 44 klientům a poptávka vysoce převažovala nad kapacitními možnostmi.

CZP MSK výrobek ze sociálně aktivizačních služeb

V dalším období organizaci průběžně narůstal počet klientů v poradenství a také počet klientů, ale i pracovníků, ve službě osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Například v roce 2005, kdy naše osobní asistentka paní Irma Zelinová získala z rukou paní Livie Klausové cenu ,,Pečovatelka roku 2005“, CZP MSK již službu osobní asistence poskytovalo 68 klientům a poptávka stále převyšovala možnosti organizace poskytovat kvalitní služby. Do služby byli zapojováni také dobrovolníci, probíhala spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, ale také s občanskými sdruženími zdravotně postižených. V roce 2006 vstoupil v platnost Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., s nímž přišla právní opora a zkvalitnění sociálních služeb.

V roce 2009 nastoupili pracovníci CZP MSK a jejich klienti do prvních služebních vozidel, která se využívala na přepravu osobních asistentek mezi klienty, na individuální dopravu klientů služby osobní asistence či na převoz kompenzačních pomůcek. Později se vozový park CZP MSK rozrůstal o další vozidla, a to i o speciálně upravená, která umožňovala pohodlnou přepravu osob na vozíku. Postupně rostl počet klientů jak ve službě osobní asistence, tak i v poradnách.

Poradenská činnost se zaměřovala zejména na poradenství týkající se dávek, služeb, poradenství pro nezaměstnané zdravotně postižené občany apod. K poradenské činnosti nedílně patří také půjčovna kompenzačních pomůcek, kde CZP MSK průběžně rozšiřuje svou nabídku. Zájemci tak mají možnost si zapůjčit nejrůznější typy pomůcek od berlí, holí, sedaček, chodítek, až po zvedáky, schodolezy a polohovací postele. Tématem pracovního uplatnění a podporou zaměstnávání osob se zdravotním postižením se CZP MSK začalo intenzivněji zabývat od roku 2007. Díky realizaci několika projektů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením spolufinancovaných Evropským sociálním fondem se podařilo vytvořit několik desítek pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením či umístit na již vytvořená pracovní místa vhodné zaměstnance.

V roce 2013 ve spolupráci se zřizovateli byla provedena transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Zřizovatelem se stal Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje. V roce 2013 se také podařilo díky podpoře MPSV, měst a obcí rozšířit služby osobní asistence na celé území Moravskoslezského kraje. Tuto potřebnou službu využilo v roce 2013 celkem 189 uživatelů. V roce 2016 pak již byl počet uživatel služby osobní asistence celkově 212 a počet zaměstnanců organizace se zvýšil na 59, přičemž počty klientů poraden na všech pracovištích jdou do stovek.

Průběžně se rozšiřují služby individuální bezbariérové dopravy, kde asistentky vozí uživatele služby k lékaři, na úřady, na volnočasové aktivity, na nákupy, do škol a stacionářů a dle potřeby jsou uživatelům ,,k ruce“. Lidé se chodí poradit v otázkách dávek, zaměstnání, práv a povinností či jen o možnostech trávení volného času při nemoci, postižení či ve vyšším věku. Z půjčovny kompenzačních pomůcek si každý potřebný může zapůjčit pomůcku, která mu pomůže překonat hendikep vzniklý jeho nemocí či postižením. Osobní asistentky docházejí ke klientům do domácností, do škol, nemocnic, ale i do pobytových zařízení. Služby organizace se stále zkvalitňují, osobní asistentky, ale i poradenští a sociální pracovníci se stále průběžně vzdělávají a sledují aktuality a nové trendy v sociální oblasti a CZP MSK o.p.s. vstupuje do další etapy svého života.

Poskytované služby CZP MSK

 • Poradna pro osoby se zdravotním postižením

 • Občanská poradna Nový Jičín

 • Osobní asistence

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 • Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt – detašovaná pracoviště CZP MSK

 • DP Bruntál: Adresa: Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál, Telefon: +420/554 718 068, E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz 

 • DP Frýdek – Místek: Adresa: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek, Telefon: +420/558 431 889, Mobil: +420/774 993 214, E-mail: czp.fm@czp-msk.cz

 • DP Nový Jičín: Adresa: Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, Telefon: +420/556 709 403, E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz

 • DP Opava: Adresa: Liptovská 21, 747 06 Opava, Telefon: +420/553 734 109, E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

 • DP Ostrava: Adresa: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, Telefon: +420/596 115 318, E-mail: asistenceov@czp-msk.cz