Je důležité mluvit o veřejné prospěšnosti, říká ředitelka AVPO Monika Jindrová

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

AVPO ČR – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je organizace, která se snaží a pomáhá veřejně prospěšným neziskovkám prosazovat jejich zájmy, ale i dodržovat povinnosti v souladu se zákonem a stanovenými pravidly. Snaží se podporovat rozvoj moderního neziskového sektoru v České republice, který bude důvěryhodný a spolehlivý jak pro lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc a služby, které neziskovky poskytují, tak pro širokou veřejnost, dárce a podporovatele. Začtěte se do rozhovoru s její ředitelkou – paní Monikou Jindrovou …

Monika Jindrová, foto zdroj: AVPO

Jmenuji se Monika Jindrová a jsem ředitelkou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). V neziskovém sektoru se pohybuji už řadu let. Jsem spoluzakladatelkou organizace ORBI PONTES, která se věnuje pomoci osobám se sluchovým postižením. ORBI PONTES je členskou organizací AVPO ČR. Pracovala jsem též v Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP).

Co je to AVPO ČR, jak vznikl název? Kdo a proč přišel s myšlenkou založit tuto organizaci?

AVPO ČR je zkratkou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Asociace byla založena v roce 2010, jejími zakladateli byly Nadace Auxilia a Neziskovky.cz, o.p.s. Cílem bylo založit subjekt, který by prosazoval hodnoty transparentnosti, spolehlivosti a profesionality a zároveň zastupoval především zájmy tzv. servisních neziskovek. Ty představují poměrně malou část neziskového sektoru, ale bez služeb, které zajišťují, se dnes již neobejdeme. Organizace, která se rozhodne k aktivnímu lobbingu, by měla reálně někoho zastupovat, proto jsme zvolili formu asociace. V současné době máme téměř sto členských neziskovek.

Představte organizaci AVPO ČR

Jak jsem již uvedla, je naším posláním přispívat k vytváření transparentního a spolehlivého neziskového sektoru. Kromě prosazování a obhajoby zájmů je důležitou součástí naší práce zajišťování servisu pro naše členy. Poskytujeme jim různé vzdělávací, informační a poradenské služby. Různé druhy konzultací však nabízíme i nečlenským neziskovkám, dárcům nebo prostě jen zájemcům o neziskový sektor.

Nejviditelnějším produktem AVPO ČR je značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (zkráceně Značka spolehlivosti).

Jaký cíl již AVPO ČR splnila?

Stali jsme se respektovanou asociací se stabilní členskou základnou. Jsme členy Unie zaměstnavatelských svazů ČR, kde vedeme sekci pro neziskové organizace. Svého zástupce máme v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace i v celé řadě dalších pracovních skupin a poradních orgánů. Spolupracujeme s Asociací nestátních neziskových organizací ČR, Asociací společenské odpovědnosti nebo s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Přispěli jsme k tomu, že se více mluví o potřebách a významu neziskovek servisního typu a objevují se rozvojové programy, které jsou na ně zaměřené. Také Státní politika vůči neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 s nimi jasně počítá.

foto zdroj: AVPO

AVPO ČR zavedla tzv. Značku spolehlivosti – vysvětlete prosím její význam, jak funguje, pro koho je určena apod., projevily o ni neziskovky zájem?

Značka spolehlivosti je název, který se vžil, celý název značky je Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Stručně řečeno je značka zárukou pro dárce. Pokud podpoří neziskovku, která značku má, mohou si být jisti, že jejich podpora bude využita smysluplně a v souladu s posláním, které neziskovka deklaruje.

V současné době má Značku spolehlivosti 22 neziskových organizací, u dalších probíhá hodnocení. Proces je nastaven tak, že zájemce o značku musí nejprve splňovat vstupní kritéria, ta se týkají hlavně transparentnosti a určité úrovně profesionalizace, neziskovka také již musí mít nějaké příjmy od soukromých dárců, jinak by pro ni značka neměla smysl. Hodnocení provádí odborný hodnotitel, který připraví podrobnou zprávu. Samotné udělení nebo neudělení značky je pak v kompetenci nezávislé Rady pro hodnocení spolehlivosti, kterou tvoří deset různě profesně zaměřených odborníků.

Získat Značku spolehlivosti stojí úsilí, ale vyplatí se!

Vedoucí pracovníci již hodnocených organizací nejvíce oceňují zpětnou vazbu od hodnotitelů, která jim často odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace.

Zakládáme si na tom, že hodnocení je zcela transparentní, veškeré informace o značce, včetně metodik hodnocení si můžete přečíst na webových stránkách. Potvrzením správnosti nastoupené cesty je pro nás i to, že jsme byli se Značkou spolehlivosti přijati do mezinárodní asociace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která sdružuje podobné značky z 16 zemí světa. Značka spolehlivosti se též stala součástí Programu Česká kvalita.

Spolupracujete s obdobnými zahraničními organizacemi – kterými?

AVPO ČR od září 2011 reprezentuje Českou republiku v evropské síti ENNA Europe. Jde o asociaci sdružující střešní organizace neziskového sektoru z členských států EU. Sídlo ENNA Europe je v Bruselu. Jejím cílem je umožnit komunikaci mezi zástupci neziskového sektoru v jednotlivých evropských státech a zpřístupnit informace například z oblasti práva, dotační a daňové politiky nebo o postupech odpovídajících „best practice“ v zemích EU. Od října 2013 jsme členy výše zmíněné celosvětové asociace ICFO.

Jak moc těžké/lehké je stát se členem AVPO ČR?

Členem AVPO ČR se může stát veřejně prospěšná organizace splňující vstupní podmínky: musí mít sídlo na území ČR, uveřejňovat výroční zprávu, provozovat webové stránky apod. O přijímání nových členů rozhoduje správní rada asociace. Členské příspěvky činí 3000 Kč/rok.

Můžete definovat „veřejnou prospěšnost“ – z hlediska jedince/firmy/společnosti

Členem AVPO ČR se mohou stát pouze organizace, které se věnují nějakému veřejně prospěšnému poslání. Veřejně prospěšný charakter vykonávané činnosti je také kritériem, které musejí splňovat zájemci o Značku spolehlivosti. Jednoznačná a všemi přijímaná definice veřejné prospěšnosti neexistuje a ani existovat nemůže. Všichni se asi shodneme, že veřejně prospěšná je například péče o seniory, postižené nebo třeba zvelebování veřejných prostor v obcích. Pak jsou ale také činnosti, u kterých může záležet na konkrétních okolnostech nebo dokonce názoru. Důležité je, aby se o veřejné prospěšnosti mluvilo a diskutovalo, aby si lidé uvědomovali, že jsou zde jedinci i organizace, kteří něco nedělají pro peníze nebo pro svůj prospěch, ale prostě proto, že jsou přesvědčeni, že je to potřebné a správné.

Pokud jde o AVPO ČR posuzuje veřejnou prospěšnost zájemce o členství správní rada, v případě neziskovky ucházející se o Značku spolehlivosti pak Rada pro hodnocení spolehlivosti. V obou případech jde o posuzování poměrně přísné.

Jak vidíte „Status veřejné prospěšnosti“ v budoucnu? Myslíte, že je udržitelný v dnešní podobě?

Debaty o legislativním zakotvení statusu veřejné prospěšnosti se u nás vedou již nejméně dvacet let. V současné době je veřejné prospěšnosti věnováno několik paragrafů v občanském zákoníku. Velmi obecně říkají, co je veřejnou prospěšností míněno a v obecné rovině popisují možnost získání i ztráty statusu. Dále se zde říká, že správa statusu bude svěřena soudům. Pokud jde o konkrétní parametry, dovolává se občanský zákoník zvláštního zákona, který však zatím nebyl schválen.

AVPO ČR vždy patřila k zastáncům statusu veřejné prospěšnosti, chápeme ho jako nástroj, díky kterému lze podporovat organizace na základě jejich skutečné činnosti a ne jen právní formy, jak je tomu doposud. Vládní návrh, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna, však nepodporujeme. Důvodem je především to, že na zájemce o status nakládá velkou byrokratickou zátěž a nepočítá s tím, že by na status byly navázány odpovídající benefity, například ve formě daňových úlev. Šance, že by tento návrh byl schválen je nicméně velmi malá, spíše se rýsuje varianta, že zmizí i některé pasáže z občanského zákoníku, včetně problematického ustanovení, že status mají spravovat soudy.

Proč pracujete v AVPO ČR? Jakou máte motivaci?

Na pozici ředitelky jsem nastoupila v květnu 2016. Činnost asociace jsem již znala z pohledu členské organizace, přišla jsem tedy mezi „své“. Pracuji s lidmi, kterých si velmi vážím a věřím, že naše projekty mají smysl. Velkou výzvou je pro mne Značka spolehlivosti. Jde o velmi kvalitní produkt, který je na začátku své cesty. Pracujeme na zviditelnění značky jak mezi dárci, tak neziskovkami. Jsem přesvědčena, že neziskovky odvádí spoustu dobré práce a mrzí mě, že jsou mezi veřejnost stále rozšířené mýty o tom, že jim jde jen o dotace od státu a jsou jen černými dírami na peníze. Smyslem Značky spolehlivosti je posilování důvěryhodnosti neziskových organizací a boření podobných mýtů.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.