OZP akademie propaguje bezbariérové vzdělávání

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

OZP Akademie z.ú. je nově vzniklá nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním a funguje jako sociální podnik – ze školného studentů bez hendikepu se financuje studium studentů s hendikepem. Na OZP Akademii můžete navštěvovat rekvalifikační kurzy, kurzy zaměřené na informatiku, psychologii, rozvoj osobnosti, účetnictví a daně a mnoho dalších. Vyučují zde hendikepovaní i nehendikepovaní lektoři. Seznamte se s ředitelkou organizace …

Jmenuji se Petra Helebrantová, vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedf UK a psychologii na FF UK, a jsem ředitelka OZP Akademie z.ú. Rok jsem v OZP Akademii pracovala jako specialistka vzdělávání, měla jsem na starosti řízení vzdělávání, komunikaci se studenty a lektory, psaní grantů, připravování akreditací na nové vzdělávací programy, participovala jsem se na strategii organizace a mnoho dalšího. Jsem také součástí odborného lektorského týmu Akademie. V srpnu 2015 jsem byla jmenována ředitelkou a kromě výše uvedených oblastí je nyní v mé kompetenci řízení celé organizace.

Jak zní motto vaší organizace? Co o vás říká?

Mottem OZP Akademie z.ú. je „bezbariérové vzdělávání“ – u nás se s bariérami při vzdělávání účastníci nesetkají…

Z dlouholetých zkušeností s osobami s hendikepem víme, že je pro ně velmi těžké se vzdělávat v běžných kurzech, protože lektoři nedisponují dostatečnými zkušenostmi s výukou studentů se specifickými potřebami, učebny nemají bezbariérový přístup, nejsou vybaveny kompenzačními pomůckami a studijními materiály pro nevidomé. A to nemluvě o možnostech vzdělávání neslyšících… Z toho důvodu jsme se rozhodli založit neziskovou organizaci OZP Akademii z.ú.

A jak u nás vzdělávání vypadá?

Klademe důraz na individuální přístup ke každému studentovi, výuku uskutečňujeme v takových podmínkách, kde se mohou OZP vzdělávat, aniž by musely překonávat různé bariéry. U nás je samozřejmostí:

  •  respektování a kompenzace specifických potřeb
  •  bezbariérové prostředí
  •  studijní asistence během výuky
  •  studijní materiály modifikované pro zrakově postižené
  •  používání kompenzačních pomůcek během výuky
  •  výuka v malých skupinkách (cca 4 – 6 studentů)

foto_1_akademiePředstavte OZP Akademii

Hlavním posláním OZP Akademie z.ú. je zvýšit uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím vzdělávání. Pořádáme rekvalifikační a rozvojové kurzy pro osoby s hendikepem, státní správu, laickou či odbornou veřejnost. Poskytujeme vysokou kvalitu výuky, ale zároveň rozumíme specifickým potřebám OZP studentů. Naší přidanou hodnotou jsou výborní lektoři, z nichž většina má tělesný nebo smyslový hendikep, takže mají více pochopení pro naše studenty. Absolventům kurzů pomáháme ve spolupráci s dalšími organizacemi při hledání trvalého zaměstnání či jim poskytujeme poradenství a konzultace.

„Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů.“

Koho podporujete? (Jak funguje systém vzdělávání ve vaší Akademii?)

Podporujeme osoby s různými typy i stupni zdravotního postižení v produktivním věku, které se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál. Naše kurzy jsou však přístupné i zájemcům bez hendikepu. Věříme totiž v integraci a diverzitu a navíc výtěžek z kurzovného studentů bez hendikepu nám umožňuje financovat bezplatné studium OZP. Postupně proto vytváříme širokou paletu rekvalifikačních, rozvojových i zájmových kurzů pro každého, kdo chce rozvinout svůj potenciál, najít lepší zaměstnání nebo změnit profesi. OZP zájemce, který splní vstupní kritéria, u nás může absolvovat kurz zdarma…

A jak to funguje v praxi?

Zájemce vyplní přihlášku, doloží, že je osobou se zdravotním postižením a k přihlášce přiloží životopis a motivační dopis, abychom věděli, v čem pro něj bude kurz užitečný. Následně projde krátkým bilančně diagnostickým pohovorem s psycholožkou, která předá podklady posuzovací komisi. Komise následně rozhoduje o tom, zda je zájemce vhodný pro vybraný kurz (např. jestli splňuje vstupní kritéria pro kurz). Pokud komise schválí OZP požadovaný kurz, student zaplatí vratný motivační poplatek a může do kurzu nastoupit. Motivační poplatek studentovi vrátíme v plné výši, pokud má 100% docházku na kurz a složí závěrečnou zkoušku.

V čem jste nejlepší?

Možná bych místo slova nejlepší použila slovo jedineční, protože jedineční opravdu jsme – jsme jediná nezisková organizace, která zaměstnává většinu hendikepovaných lektorů a klíčový tým je obsazen 100% zaměstnanců s OZP. Pomáháme OZP zájemcům v oblasti vzdělávání a zároveň podporujeme výborné OZP lektory, kteří tak mají více porozumění pro naše klienty. A veřejnosti ukazujeme, že absolvovat kvalitní kurz u nás je jedinečná příležitost, pozitivní zkušenost, na kterou se jen tak nezapomene.

Představte váš pracovní tým

Zaměstnáváme 100% osob se zdravotním postižením, hendikepovaní také plně ovládají statutární orgány OZP Akademie z.ú. Dáváme příležitost pracovnímu uplatnění skvělým hendikepovaným lektorům. A za svoji činnost jsme odměňováni – v říjnu 2014 získala nynější ředitelka OZP Akademie z.ú. Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová od NFOZP (Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením) titul zaměstnanec roku se zdravotním postižením.

A protože je v OZP Akademii prioritou porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů, mají všichni naši lektoři kromě své odbornosti vystudovanou také sociální práci, speciální či sociální pedagogiku. Klademe důraz na vzdělávání našich zaměstnanců a můžeme s klidným svědomím říci, že jsou naše služby kvalitní. Od samého počátku své existence spolupracujeme také s dobrovolníky v různých oblastech – např. marketingu, grafiky, psaní článků, správa webu, IT…

foto_2_akademie Mj. pořádáte i kurz znakového jazyka – je o něj zájem?

Pořádáme různé kurzy v oblasti diverzity – komunikace s neslyšícími, komunikace s nevidomými apod. Všechny tyto kurzy získaly akreditaci MPSV a některé i akreditaci MV. Co se týče znakového jazyka, pořádáme akreditovaný kurz MŠMT Základy znakového jazyka. A musím říct, že máme radost, neboť o kurzy v oblasti diverzity je stále větší zájem ze strany státní správy, chodí k nám sociální pracovníci, pedagogové, ale také široká veřejnost. Proto je kurz znakového jazyka zajímavý a oblíbený. Navíc je dobré dodat, že všechny kurzy v oblasti diverzity vedou hendikepovaní lektoři, je dáván důraz na osobní prožitek a interaktivní formu.

Jaké máte plány do budoucna – čeho chcete dosáhnout?

OZP Akademie má za sebou rok své existence, a proto stále dochází k vymezování a specifikaci strategie naší organizace. Pro následující roky v současné době aktualizujeme strategický a marketingový plán. Do budoucna bychom rádi umožnili absolvovat kurzy co největšímu počtu OZP, které o naše služby projeví zájem.

Abychom mohli přijmout do kurzů více zájemců, je potřeba dovybavit naši učebnu potřebnými kompenzačními pomůckami (převážně pro těžce zrakově postižené) a dále bychom potřebovali disponovat dostatečnými finančními prostředky pro zajištění tlumočení kurzů do znakového jazyka. Rádi bychom zpřístupnili vzdělávací kurzy (hlavně rekvalifikace) neslyšícím a zájemcům s dalším těžkým hendikepem.

Vzhledem ke skutečnosti, že kurzy OZP financujeme z výdělku kurzovného platících studentů, rozšíření služeb pro OZP je proto závislé na příjmech z vedlejší činnosti. Tudíž se snažíme dávat společnosti na vědomí, že poskytujeme kvalitní vzdělávání a naši hendikepovaní lektoři odvádějí výbornou práci. Proto by nám nejvíce pomohlo získat více zakázek v oblasti vzdělávání dospělých – ať již ze strany laické či odborné veřejnosti, státní správy apod., neboť z jejich příjmů pak můžeme rozšiřovat služby pro OZP. Do budoucna bychom také naše služby rádi aspoň částečně pokryli z dotací MHMP (Magistrát Hlavního města Prahy) a jednotlivých městských částí, a dále chceme využít grantové příležitosti (i ESF EU).

Jak vnímáte postavení českých neziskových organizací v naší společnosti?

Postavení českých neziskových organizací je v současné době problematické. Po zavedení nového občanského zákoníku je postavení neziskovek stále ne úplně přehledné, dosud není vyřešen statut veřejné prospěšnosti a problematické je i vnímání sociálních podniků laickou i odbornou veřejností.

Co považujete za svůj dosud největší úspěch/neúspěch?

Vážíme si každého drobného úspěchu, jsme rádi, že nás práce baví a dobří zaměstnanci neodchází. Když se ohlédneme zpět na poslední rok, máme radost, že naše organizace postupně začíná rozkvétat, že úsilí, které do práce vkládáme, nese své první ovoce. Těší nás, že jsme schopni si na provoz vydělat smysluplnou činností – ze školného zdravých studentů financujeme provoz bezbariérového vzdělávání. Celý zisk investujeme zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice jsou využity zejména na provoz bezplatných kurzů pro OZP, na mzdu lektorů a k vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro OZP.

Co byste si nejvíc přáli?

Přáli bychom si, aby společnost začala vnímat, že i hendikepovaní mohou být výbornými zaměstnanci a kvalitními lektory. Chtěli bychom, aby se lidé nebáli k nám zavítat na kurz – každý, kdo k nám přijde, zjistí, že je u nás atmosféra příjemná, milá a že naši lektoři jsou skvělými učiteli a průvodci vzděláváním. Naší vizí do budoucna je být co nejvíce soběstační a vydělat si na svůj provoz, avšak za každou podporu ať už materiální či nemateriální budeme vděční.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.