Centrum Kašpar: Propojujeme potřeby aktérů na trhu práce

Sdílet
Čas čtení: 6 minuty

Liberecké občanské sdružení Centrum Kašpar je nezisková organizace, jejíž zájem se orientuje na tři základní oblasti: první oblastí je zaměstnanost, trh práce a pomoc lidem, kteří nemohou najít práci, druhou oblastí je vzdělávání (rekvalifikační  kurzy, školení pro zaměstnance, příprava na zaměstnání) a třetí oblastí je otázka rovnoprávnosti mužů a žen. V první části rozhovoru s předsedkyní představenstva se mj. dozvíte, v čem je tato neziskovka výjimečná a jak vnímá postavení mužů a žen ve společnosti. Seznamte se s …

Jmenuji se Ivana Sulovská. Před deseti lety jsem spoluzakládala Centrum Kašpar, jsem předsedkyní představenstva a mám na starosti strategii, přípravu nových projektů, propagaci a fundraising. Hledám, jak účinně pomáhat našim cílovým skupinám, jak téma zaměstnanosti funkčně otisknout do strategie místních politik, jak napomáhat lidem, kteří velmi často pracovat chtějí, ale zkrátka se dostali na okraj zájmu zaměstnavatelů a často nikoli svou vlastní vinou. Vymýšlím, jak téma rovných šancí přibližovat veřejnosti, ale také firmám, školám, úřadům. Přemýšlím, jak to celé propojit ve funkční celek, který bude lidem i firmám natolik blízký, že budou ochotni nám pomáhat a finančně podporovat naši práci.

Představte organizaci Centrum Kašpar

Od roku 2005 pomáháme v Libereckém kraji najít lidem své místo na trhu práce a firmám a úřadům dělat to nejlepší pro své lidi. Naším cílem je účinná pomoc oběma stranám trhu práce. Klíčem k dobrému zaměstnávání je porozumět vzájemným očekáváním, cílům a potřebám a ty zhodnotit v oboustrannou výhodu. Těm, kdo práci hledají, i těm, kdo ji nabízí, chceme umožnit práci bez zbytečného stresu, s dostatkem času na seberealizaci v osobní a rodinné sféře. Usilujeme o to, aby rozdílnost (v potřebách, postojích, věku či pohlaví) nepředstavovala na trhu práce hendikep, ale zdroj příležitosti k dalšímu rozvoji. Jsme regionální – známe zdejší demografické podmínky, firemní zdroje a předjímáme trendy do budoucna. Chceme, aby se nám v Libereckém kraji (firemní) kultury všem dýchalo stále lépe.

Genderové školení ve firmě

Poskytujete několik druhů služeb – můžete je specifikovat?

Trh práce nedává příležitost všem bez rozdílu. Pomáháme to firmám i uchazečům/kám změnit. První oblastí je nasměrování na trh práce pro lidi, kteří se dostali na okraj zájmu zaměstnavatelů. Pracujeme s absolventy, s lidmi, kteří byli dlouhodobě zatíženi péčí o své děti nebo jiného člena své rodiny, s lidmi nad 50 let věku, s dlouhodobě nezaměstnanými. Lidem nabízíme profesní diagnostiku, personální poradenství, vzdělávání, kariérní rozvoj. Pro školy pořádáme besedy a metodické kurzy pro vyučující.

Za 10 let jsme pomohli více jak 1000 ženám a mužům v přípravě na hledání práce. Více jak 400 z nich díky nám skutečně do práce nastoupilo (dalších téměř 400 pokračovalo např. v rodičovské dovolené nebo v dalších programech podpory a do zaměstnání nastoupili později).

  • V oblasti vzdělávání a profesního rozvoje poskytujeme řadu rekvalifikací v oblasti účetnictví, práce v ICT, podnikání. Díky projektům financovaným z ESF a státního rozpočtu jsme zdarma poskytli více jak 100 rekvalifikačních kurzů více než 850 lidem ohroženým na trhu práce. Otevřené kurzy jsme zaměřili na měkké dovednosti potřebné pro zaměstnání. Kurzy pro studující a absolventy/ky posilující znalosti aktuálních požadavků a schopnosti prosadit se na trhu práce.
  • Pro rodiče malých dětí během jejich přípravy na hledání zaměstnání zajišťujeme hlídání dětí v naší herně.
  • Zaměstnavatelé a zaměstnaní nemusí mít stejné potřeby. Pomáháme je propojit na poli firemní kultury a vstřícné personální politiky. U zaměstnavatelů provádíme analýzu potřeb formou diagnostiky firemních procesů (audity firemní kultury), pořádáme workshopy a konference, nabízíme sebediagnostické firemní on-line dotazníky. K dosažení rovnováhy používáme opatření na úrovni plánů rozvoje personální politiky, zaměstnaneckých benefitů orientovaných na podporu work-life balance a vydáváme metodické materiály k volnému použití.

Naše jedinečnost v kraji tkví mimo jiné právě v propojování potřeb různých aktérů trhu práce.

  • Uskutečnili jsme 28 genderových a diverzity auditů ve firmách v Libereckém kraji. Uspořádali jsme více než 50 odborných seminářů a konferencí na téma rovných příležitostí v prostředí trhu práce a vydali jsme desítky metodických publikací.
  • Umožňujeme vzájemný otevřený dialog v oblasti sladění nabídky a poptávky na trhu práce. Zprostředkujeme zaměstnání, vytipujeme vhodné kandidáty/ky na volná pracovní místa, pořádáme besedy a semináře otevřené veřejnosti.
  • Podporujeme zhodnocování rozdílnosti soutěží „Vstřícný zaměstnavatel“, která oceňuje originální a úspěšné přístupy. Na celou oblast pohlížíme s nadhledem a snahou odlišit se – vytváříme audiovizuální portfolio. Podporujeme mladé lidi v kritickém myšlení – připravili jsme soutěž o nejlepší filmový námět – „Natoč vlastní film a dej (si) příležitost.

Jak vnímáte postavení českých mužů a žen – jsou rovnoprávnými partnery?

Myslím, že to téma je velmi prosté. Od dob průmyslové revoluce a vzniku měšťanstva došlo k rozvoji ekonomických, mocenských, ale i vědních a společenských struktur. Rozvoj těchto struktur byl sestavován muži. Ženy byly z mnoha činností, které byly označeny jako domény mužů prakticky vyloučeny. A pokud se snažily tyto meze prolomit, často se dostavila společenská sankce. Mnoha ženám po dlouhá léta tento model mohl vyhovovat, ale mnoha ženám zkrátka nevyhovoval. Dnes se jen musíme vyrovnat s mnoha důsledky, které toto nastavení (jenž tu nebylo vždy a zdaleka nebylo a není ve všech splečenstvích na Zemi) přináší. Je třeba se navrátit k vlastní autonomní etice a svobodné volbě každého jednotlivce, která je základní premisou v rozhodování každého z nás. Rozhodování o tom, zda budeme vědomě a odpovědně jednat. V naší společnosti, která je stále více konfrontována s novými společenskými jevy a kulturami a tedy i novými menšinami, je respekt k rozmanitosti krásnou výzvou, ale také nutností. Respektujme tedy druhé v jejich jinakosti. Ponechejme si oči dokořán otevřené.

Ráda bych se ale ještě vrátila k těm důsledkům, které jsou nyní pro naši společnost tolik palčivé. Hovořím o pracovní chudobě žen, které v důsledku toho, že jsou v naší společnosti stále daleko více pověřeny, sociální inovaci ale také zatíženy péčí (o děti, o stárnoucí rodiče, o své blízké). Tuto roli často „dobrovolně“ a s láskou přijímají. Přesto nerovný stav v naší společnosti je „odmění“ nízkým platem, nízkým důchodem, nízkou společenskou prestiží. Ženy často usilovně pracují celý život, ale jejich příjem je stále na pokraji přežívání. Čelíme zde ženské pracující chudobě.

Aby nedošlo k mýlce, neříkám zde, že mají ženy přestat pečovat o své děti a další členy rodiny. Říkám, že pokud se na péči budou podílet také muži, vyplatí se jim to. Máme v Evropské unii nejnižší ekonomickou aktivitu žen s dětmi do 6 let věku. Ve věku 15 – 64 let je pouze 56 % žen zaměstnaných. V porovnání s ostatními zeměmi EU je v ČR zaměstnáno na částečný úvazek jen velmi malé procento pracujících (2 % zaměstnaných mužů, 9 % zaměstnaných žen). Přitom právě práce na částečné úvazky tvoří přes 30 % všech pracovních poměrů žen v EU. Ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži, jsou minimálně zastoupeny ve vedoucích pozicích a v podnikatelské sféře. Zkrátka ženy jsou obecně více ohroženy chudobou než muži.

Z těchto důvodů se naší společnosti dlouhodobě opravdu vyplatí přehodnotit některé naše rádoby „dané“ postoje. Získá na tom celá společnost, profitovat z toho budou naše děti.

V čem jste výjimeční?

Centrum Kašpar jako jediná organizace na Liberecku usiluje o rozvoj firemní kultury respektující rozmanitost všech zaměstnaneckých skupin, zejména těch, které patří k ohroženým na trhu práce jako jsou absolventi, lidé pečující o své děti a další členy své rodiny či lidé nad 50 let věku. Tím cíleně propojuje obě strany trhu práce – zaměstnavatele i zaměstnance/kyně. Dlouhodobě a systematicky rozvíjíme porozumění potřeb a postojů na obou stranách. Přinášíme téma slaďování rodinného a pracovního života do veřejné debaty. Naším cílem je odstraňovat nerovnosti na základě věku a genderu a začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce.

Hovořili jsme o tom, že ženy jsou zatíženy péčí. Vzhledem k demografickému vývoji poroste také tzv. sendvičová generace, tedy skupina lidí, která pečuje o své ještě nedospělé děti a zároveň se chtějí důstojně postarat i o své stárnoucí rodiče. Právě pro takové skupiny zaměstnaných jsme pilotně u pěti firem v Libereckém kraji realizovali sociální inovaci – zaměstnanecký benefit zaměřený na odlehčení péče o členy a členky rodin pracujících (benefit respitní péče).

Personalistka Jana Hejzlarová (TI Automotiv, s.r.o.) vidí klíčovou výhodu tohoto benefitu v tom, že zaměstnanec si nemusí brát dovolenou na vyřešení věcí, které jsou přirozené, a potřebuje je občas vyřešit každý. Paní Martina Poršová (Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce) zase soudí, že se vyplatí netradiční benefit zkusit, má obrovský přínos pro zaměstnance a jeho rodinu. Vypovídá to o lidském přístupu zaměstnavatele, a to je veliká deviza.

Točíte krátké filmy v rámci podpory zaměstnanosti – můžete nám je představit? Splnilo jejich natočení vaše očekávání?

Narážíte na rozmanitý video outfit ve formě Kašparových Kraťasů, Spo(T)ků, Shortek apod. Téma rovných příležitostí, genderu, slaďování práce a soukromých rolí je u nás stále často přijímáno problematicky. Naším cílem je tato témata vnášet do veřejné debaty. Krátké filmy se osvědčují jako vhodný způsob šíření dobré praxe.

Komiks

My ale nezůstáváme pouze u informačních a osvětových videoformátů. Máme také vlastní komiksové postavičky Adama a Evy a nyní nově také Anny a Antonína. Právě v tuto chvíli běží gamebook, komiks – příběh, o jehož vývoji rozhoduje veřejnost.

Anna a Antonín jsou obyčejní lidé, kteří bydlí v malé satelitní zástavbě nedaleko Liberce. Potýkají se s běžnými problémy každodenního života. Anna je momentálně už pět měsíců bez zaměstnání. Úspory se tenčí, na rodinu začíná situace pomalu doléhat, Anna strádá především psychicky. Podaří se jí místo sehnat? Sledujte příběh Anny a Antonína a také hlasujte na stránkách vstricny-zamestnavatel.cz.

Pro děti a mladé lidi jsme připravili soutěž o nejlepší filmový scénář „Natoč vlastní film a dej (si) příležitost“. A abychom podpořili chuť mladých autorů a autorek k tvorbě, natočili jsme krátká videa, která přibližují některá z problematických témat kyberšikany, předsudků, nerovného přístupu ve společnosti apod. Podívejte se na www.natocfilm.cz

Naším cílem je tato vážná témata veřejnosti přibližovat s nadhledem a k tomu jsou naše krátké filmy a komiksové příběhy určeny. Jestli se nám to daří můžete posoudit sami. Pro nás to není ukončená záležitost, tvoříme podle potřeby a konkrétní situace a hlavně nás to úžasně baví a posouvá.

Pokračování rozhovoru s paní Ivanou Sulovskou si můžete přečíst na našich stránkách –  Centrum Kašpar: V otevřené a svobodné atmosféře přichází lidé s těmi nejlepšími nápady.

Kontakt

Jeden myslel na “Centrum Kašpar: Propojujeme potřeby aktérů na trhu práce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.