Lačhe Čhave pořádá výlety do Vietnamu

Sdílet
Čas čtení: 6 minuty

Občanské sdružení Lačhe Čhave nabízí sociální služby a volnočasové aktivity pro děti, mládež i jejich rodiče. Působí v oblasti prevence drog a kriminality, podporuje rozvoj kultury, vzdělanosti a různých sociálních dovedností. Nabízí mj. kurzy českého jazyka pro cizince – hlavně Vietnamce, dále Lačhe Čhave navštěvují děti z českých, romských, ruských aj. sociálně slabších rodin. V našem rozhovoru s tajemnicí této neziskovky se dočtete, jak vypadá jednodení výlet do Vietnamu, co znamená samotný název organizace a co ji v poslední době nejvíc potěšilo. Seznamte se s …

Jitka SchlichtsováJmenuji se Jitka Schlichtsová. Vystudovala jsem pedagogiku a nyní studuji religionistiku. V organizaci Lačhe Čhave působím od nového roku jako tajemnice sdružení (tedy se zabývám hlavně fundraisingem a „papírováním“ všeho druhu) a zároveň jako lektorka českého jazyka pro Vietnamce. Celý život věřím, že věci jako odlišná národnost, mateřský jazyk nebo náboženství nejsou nepřeklenutelnou propastí mezi lidmi, protože navzdory všem odlišnostem máme to nejdůležitější společné – lidskost. Hledání této lidskosti a způsobů, jak si mohou lidé navzájem porozumět, je jakýmsi společným jmenovatelem všech mých aktivit a zájmů.

Jaké poslání má vaše organizace?

Lačhe Čhave působí v oblasti prevence a podpory rozvoje kultury, vzdělanosti a sociálních dovedností. Soustředí se především na prevenci kriminality dětí a mládeže, protidrogovou prevenci a volnočasové aktivity. Našimi klienty jsou především děti ve věku 6 – 15 let ze sociálně slabých rodin, jedná se jak o Čechy, tak o cizince z Vietnamu, Ruska, Mongolska a jiných států. Často jsou to děti různých národnostních menšin a děti přistěhovalců, jejichž rodiče jim vzhledem ke svým vlastním bariérám (ekonomickým, jazykovým apod.) nemohou věnovat dostatek času a péče tolik potřebných k tomu, aby se děti mohly plnohodnotně zapojit do společenského života.

Za dobu naší existence jsme zjistili, že samotná péče o děti a jejich vzdělávání nestačí, proto mezi další cíle naší organizace patří vedle zajišťování zajímavého volnočasového programu pro děti, také práce s dospělými. A to jak s rodinami klientů (poradenství a pomoc při zvládání nepříznivých životních situací), tak i s příslušníky tzv. české majority, pro které pořádáme semináře a akce, kde mají možnost poznávat své sousedy. Jde nám především o vytváření bezpečného prostoru pro setkávání a vzájemné poznávání lidí bez ohledu na původ či sociální status.

Co znamená název Lačhe Čhave?

Lačhe Čhave v překladu z romštiny znamená Dobré děti. Náš název je úzce spojen se začátky fungování organizace na konci 90. let minulého století. Organizace tehdy působila v Praze 4 ­ Nuslích a našimi klienty byly především děti z romského prostředí. Dnes je naší základnou ZŠ Smolkova v Praze ­ Libuši. Vzhledem k blízkosti tržnice Sapa zde sice převažují vietnamští klienti, ale Dobré děti jsou naším cílem a posláním stále bez ohledu na etnickou příslušnost.

Jaké služby nabízíte, poskytujete?

LČ-2Hlavní činnost naší organizace spočívá v poskytování bezplatných sociálních služeb pro rodiny s dětmi a samotné děti a mládež. Domino je služba, do které dochází zejména rodiče s dětmi předškolního věku. Zde po dohodě na osobním plánu a konkrétních činnostech či cílech spolupráce, obvykle dochází sociální pracovnice přímo do rodiny, nebo společně s klienty či klientkami obchází instituce a úřady při podpoře řešení jejich tíživé situace. Druhá služba je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Ta je určena pro osoby ve věku 6 až 26 let. Hlavní činností je klub Rozhledna, kam může přijít kdokoliv ve věku 6 až 15 let vždy v pondělí a středu odpoledne a kromě poradenství od sociálních pracovníků, kterým se může svěřit se všemi svými trápeními, zde může trávit aktivně svůj volný čas. Klub má svůj program a aktivity organizují naše pracovnice společně s dobrovolníky, zejména studenty středních a vysokých škol, kteří pravidelně do klubu přicházejí a pomáhají s domácími úkoly, tréninkem stolního fotbálku a vlastně, jak už jsem říkala, s čímkoliv, co je potřeba. Při nabízení našich služeb spolupracujeme zejména se sociálními odbory a školami.

Dále nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity, a to jak pro naše klienty, tak pro širokou veřejnost. Mezi velmi oblíbené zážitkové kurzy, které pořádáme, patří “Jednodenní výlet do Vietnamu“, který se odehrává v kulturním a obchodním areálu Sapa. Během tří až čtyřhodinové procházky se návštěvníci mají možnost seznámit s historií areálu i vietnamské komunity na území ČR, tradičními vietnamskými pokrmy a zbožím v obchodech, navštíví buddhistický chrám. Naším cílem je především předat návštěvníkům naše vlastní zkušenosti s vietnamskou komunitou, dobré rady a tipy, uvést na pravou míru některé “mediální kachny”, zkrátka přispívat ke vzájemnému poznávání lidí.

Máte za sebou 18letou existenci, můžete říct, co se vám za tu dobu nejvíce povedlo, na co jste pyšní?

Co se nám dlouhodobě daří, je pomáhat jednotlivým dětem nebo i rodinám v jejich obtížné situaci, při překonávání problémů a hledání řešení pro stabilní budoucnost. Na konci roku 2014 to bylo již 2000 jednotlivců, se kterými naše organizace pracovala. Z hlediska úspěchů na poli odborném bych chtěla zmínit projekt “Peerskupina pro odborníky pracující s dětmi cizinců v Praze”, díky které se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s mnoha službami a také rozšířit povědomí o naší malé organizaci nejen mezi klienty. V roce 2013 jsme také pro Magistrát hlavního města Prahy zpracovali úvodní analýzu o informovanosti v oblasti drog mezi Vietnamci v Praze, na tento projekt navazujeme a angažujeme se v oblasti vzdělávání pracovníků přímé péče tak, aby chápali rozdílnost kulturního pozadí svých klientů ve vztahu k sociálním službám, zákonům a institucím vůbec.

Kdo vás podporuje?

Drobný spotřební materiál a odměny pro děti financujeme z prodeje výrobků, které jsou k zakoupení v dobročinném obchůdku Borůvka na Vyšehradě. Jedná se o trička, tašky, brože od našich dětských klientů z Rozhledny a dílny Nit života. Naše sociální služby jsou hrazeny ze státního rozpočtu, potažmo z grantů Hlavního města Prahy a městských částí, s jejichž klienty pracujeme. K dofinancování těchto aktivit využíváme placené vzdělávací semináře pro odborníky a státní správu. Projekty vzdělávací a volnočasové jsou financovány z grantů, kde máme velkou výhodu v možnosti zajištění i víkendového programu  pro děti zdarma, pokud podporu nezískáme ­ na základě spolupráce s dobrovolníky se snažíme zajistit tento program také, zde si ale sami klienti musí na výlety, doučování a vzdělávací aktivity přispívat z vlastních prostředků. Jsme si vědomi, že tato situace není ideální, proto se v roce 2015 chceme zaměřit zejména na spolupráci se sponzory, pro které připravujeme nabídku zapojení firemních dobrovolníků.

Potřebujete dobrovolníky – máte jich dostatek?

LČ-1Pro naše služby ­ pro děti dlouhodobě sháníme dobrovolníky, kteří by měli čas alespoň jednu hodinu týdně, setkávali s našimi klienty a pomáhali jim při doučování tak, aby mohli zvládat své školní povinnosti. Dobrovolníků není nikdy dost už jen z toho důvodu, že nabídnutou pomoc nikdy nelze zneužívat. Máme několik stálých dobrovolníků, kteří přicházejí pravidelně pomáhat na větší akce, vítáme také podporu v oblasti administrativy, překladů, propagace akcí pro veřejnost, shánění materiální pomoci pro výlety a tábory a tak podobně.

Kolik lidí tvoří váš pracovní tým?

To je poměrně zapeklitá otázka. Stálý tým tvoří devět lidí, ale pozic a činností, které každý z nás vykonává, je mnohem více. Nelze opomenout ani všechny ty, kteří s námi spolupracují externě (spravují počítače, občas nábytek apod.). Chod jednotlivých služeb (Aktivizační služby pro rodinu Domino, nízkoprahový klub Rozhledna a Textilní dílnu Nit života) zajišťují 4 sociální pracovnice, zároveň se dělíme o záležitosti fundraisingu a lektorování seminářů. Dlouhodobě s námi spolupracují také dva vietnamští a jeden ruský komunitní lektor.

Jakou máte vizi – přání do budoucna?

Naší vizí je, aby každé dítě a mladistvý, který se ocitne ve složité životní situaci, měl možnost využívat naše služby, získat odbornou pomoc a smysluplně trávit svůj volný čas. Chceme přispívat k tomu, aby děti měly možnost žít v otevřené a propojené společnosti, a k vzájemnému porozumění mezi lidmi z různých prostředí.

Spolupracujete s podobnými organizacemi u nás a v zahraničí?

Naše organizace dle potřeby klientů spolupracuje s nejrůznějšími subjekty zejména na území hlavního města Prahy, dobře jsme zavedeni ve spolupráci s lokálními městskými částmi, nejvíce s odbory školství a sociálních věcí. Nejužší spolupráci máme se sdruženími Klub Hanoi a Greendors, jejich Café Na Půl cesty. Jsme otevřeni i novým druhům spolupráce zejména na úrovni výměny zkušenosti a odborných stáží. V zahraničí máme několik partnerů, které naši zaměstnanci a dobrovolníci navštívili, v pravidelném kontaktu s žádnou z nich zatím nejsme, časové vytížení nám to bohužel neumožňuje.

Co vás v poslední době nejvíce potěšilo?

V poslední době mne velmi těší především vzdělávací aktivity, které mám v organizaci na starost. S kolegou tlumočníkem připravujeme desítku dospělých Vietnamců na zkoušky z českého jazyka k získání trvalého pobytu. Velmi mne těší jejich píle a pokroky, které dělají každý týden. Velkou radost mi dělají i kladné reference a rostoucí návštěvnost kurzu Jednodenní výlet do Vietnamu. Je velmi příjemné se setkávat s lidmi, kteří mají zájem poznávat.

Kontakt:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.